Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Георги Валентинов Георгиев, Юридически факултет

Зала 292, Ректорат

 

Публична защита за присъждането на образователната и научната степен "доктор" на Георги Валентинов Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка, в професионално направление 3.6 Право (Гражданско и семейно право /Търговско право/).

Тема на дисертационния труд: „Залогът на търговско предприятие“

Председател на научното жури: проф. дюн Ангел Калайджиев

 

Материали на български и на английски език:

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: