Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Сюзан Сейфетинова Мехмедова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на докторант Сюзан Сейфетинова Мехмедова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология – Организационна психология). Тема на дисертацията: "СТРЕС И ТРУДОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ СЛУЖИТЕЛИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА".

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища: