Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Людмила Цветкова Цветкова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Людмила Цветкова Цветкова, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа психология) с дисертационен труд на тема: "Влияние на социалнопсихологическия тренинг върху когнитивно-личностното развитие на българските ученици".

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Георгиев Димитров

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 14.10.2019 в 11:44 ч.