Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Николета Стилиянова Николова, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на Николета Стилиянова Николова, задочен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия на образованието) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Тема на дисертацията: „Оценяването по философия в средното училище в България – съдържателни и технологични аспекти“

Научен ръководител на докторанта: проф. д.ф.н. Сергей Стоилов Герджиков

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Георгиев Елчинов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 08.10.2019 в 14:46 ч.