Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Юлика Марио Новкова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Юлика Марио Новкова, свободен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология – Организационна психология) с дисертационен труд на тема: "Личностни детерминанти на иновационните нагласи при мениджъри".

 

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Георгиева

 

Рецензии:

 

 

Становища: