Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Пламен Тодоров Тодоров, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Доц. д-р Пламен Тодоров Тодоров на тема „Криобиологични изследвания върху човешки овариални клетки и фрагменти“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

Автореферат

Рецензии:

Становища: