Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Бакалавърски програми / Исторически факултет / Хебраистика

   

Квалификационна характеристика

Хебраистиката е интердисциплинарна академична специалност, центрирана около изследването на еврейското общество, история и философия. Специалността обхваща исторически аспекти (еврейска история, изследвания на Близкия Изток и ориенталистика), религия, археология, социология, лингвистика (еврейски езици), политически науки, икономика, джендър, етнология, изкуство, регионални изследвания и помощни дисциплини. В програмата по хебраистиката историята на Израел се изучава в контекста на нейното взаимодействие с различни култури от античната епоха до наши дни. Изучават се отношенията между Държавата Израел и съседните държави, както и трагичната съдба на евреите през ХХ в.

Обучение

Учебният план обединява задължителни теоретични дисциплини в няколко направления – история, археология, политология, икономика, култура, религия, право и език. Голяма част от курсовете включват лекционни и семинарни занятия, като по този начин осигуряват теоретични познания в съответната научна сфера и успоредно с това изграждат умения за прилагането на тези знания. Важна част от учебния план е езиковата компетентност на студентите в областта на библейския и съвременния иврит. При преподаването на езика се изхожда от предпоставката, че студентите нямат предварителни познания по него.

Програмата предлага и богат набор от избираеми дисциплини в гореспоменатите сфери, чрез които студентите могат да разширят знанията и уменията си.

През първите четири семестъра студентите изучават базов блок от дисциплини, свързани с историята и културата на Израел. Важна част от базовия блок е изучаването на библейски и съвременен иврит. През вторите четири семестъра студентите се профилират в два избираеми модула: Историко-икономически и Историко-филологически.

Програмата се реализира от специалисти в съответните области от СУ „Св. Климент Охридски“ и израелски университети. Преподаването се извършва на български и английски език. Наличието у студентите на съответната компетентност по английски език е задължително условие за успешното провеждане на учебните занятия, усвояването на необходимия обем от знания и осъществяването на текуща и изпитна проверка.

Професионални компетенции

Студентите, завършили бакалавърската програма по хебраистика, имат компетентност по история и култура на Израел и евреите от древността до наши дни. Заедно с базовите познания по библейски иврит и владеенето на съвременен иврит тази компетентност позволява на завършилите програмата по хебраистика да извличат информация от исторически и религиозни текстове и съвременна книжнина, да анализират динамичните процеси на взаимодействие и трансформация в района на Близкия Изток, да общуват с носителите на езика в стандартни ежедневни ситуации и на професионални теми. Получените знания за миналото и съвремието на евреите и Израел дават възможност на завършилите хебраистика да работят професионално с различна информация за израелското общество.

Професионална реализация

Завършилите бакалавърската програма по хебраистика могат да работят в области, които изискват познания по история, политика, икономика, култура и религия на Израел, съчетана с владеене на иврит. Като такива области могат да бъдат посочени журналистика, дипломация, икономика, търговски отношения и други. Компетентността на студентите може да бъде разширена в широк кръг от магистърски и докторантски програми, предлагани от СУ „Св. Климент Охридски“ или партньорските университети от Израел.

 

Учебен план

Учебен план 2023/2024 г.