Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Статистика, иконометрия и актюерство

   

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Цели: Магистърската програма по Статистика, иконометрия и актюерство има за цел да подготвя специалисти с актуални знания и умения за провеждане на статистически и иконометрични анализи при изследване и анализ на управленски и икономически проблеми. Тя дава възможност на студентите да се специализират в две области Статистика и финансова иконометрия или Актюерство и управление на риска.

В основата на обучението са няколко курса, които запознават обучаемите със съвременните методики за прилагане на статистическите и иконометрични модели и методи в икономиката, финансите и актюерството.

В специализация “Статистика и финансова иконометрия” обучаемите придобиват знания и умения за използване на съвременните методи и средства на статистиката и иконометрията за количествен анализ на икономическите процеси. Програмата дава възможност на студентите да се запознаят с най-широко разпространените в теорията и практиката методи, методологии и техники от последните няколко десетилетия, както и с най-съвременните тенденции и постижения на икономиката, статистиката, иконометрията и приложната математика. В специализация “Актюерство и управление на риска” обучаемите придобиват знания и умения за приложение на съвременните методи и средства на актюерните науки и да умеят да управляват риска в процесите в сферите на застраховането и осигуряването.

Организация на учебния процес: Обучението в магистърската програма по Статистика, иконометрия и актюерство е организирано в три семестъра и завършва със защита на магистърска теза. През първия семестър студентите изучават учебните дисциплини, които са общи за двете специализации, а през втория – профилираните за съответната специализация дисциплини. Подготовката и защитата на магистърската теза преминава през представяне на преддипломния проект и се осъществяват през последния, трети семестър.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен по Икономика или Стопанско управление .

За прием в програмата кандидатите се явяват на писмен тест и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успехът от държавния изпит ( защита на дипломна работа) и оценките от писмения изпит и събеседването.

Квалификация: Студентите, завършили програмата получават образователно-квалификационна степен Магистър, квалификация Магистър по икономика - статистика, иконометрия и актюерство и придобиват права да заемат широк кръг длъжности във всички публични и частни институции, неправителствения сектор и университетите.

Завършилите специализация “Статистика и финансова иконометрия” са подготвени като висококвалифицирани специалисти, които могат да използват новите информационни системи и пакети от специализирани софтуерни продукти за икономически анализ и взимане на стопански решения и успешно могат да се реализират в държавни и частни институции с предмет на дейност – събиране и обработка на данни за стопанската дейност; икономически анализи и прогнози; подпомагане вземането на управленски стопански решения. Такива институции са Националният статистически институт, Българската народна банка и всички банкови институции и застрахователни дружества, Българска стопанска камера, Българска търговско-промишлена палата, икономическите министерства и ведомства, фирми занимаващи се с информационно обслужване и други.

Завършилите специализация “ Актюерство и управление на риска” са подготвени като висококвалифицирани специалисти, които биха могли да се реализират в държавни и частни институции с предмет на дейност застрахователен и осигурителен бизнес: Национален осигурителен институт, банкови институции и застрахователни дружества, презастрахователни финансови групи и други.

· Тематичен въпросник за приемен изпит

 

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по статистика и иконометрия биха могли да се реализират в държавни и частни институции с предмет на дейност събиране и обработка на данни за стопанската дейност, икономически анализ и прогнози, подпомагане на вземането на управленски стопански решения, занимаващи се с информационно обслужване: Национален статистически институт, БНБ, Комитет по стандартизация, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Агенция за икономически анализи и прогнози, икономическите министерства и ведомства.

 

Учебен план за уч. 2014-2015 г. (pdf)

 

* Нова избираема дисциплина от уч. 2014/2015 г.: Моделиране на възвръщаемости от финансови активи, 30 часа лекции /30 часа упражнения, летен семестър.

 

Архив:

Учебен план на специалност Статистика, иконометрия и актюерство: 2013-14 г. (pdf)

Учебен план на специалност Статистика, иконометрия и актюерство: 2012-13 г. (pdf)

Учебен план на специалност Статистика и финансова иконометрия: 2011-12 г. (pdf)

Учебен план на специалност Актюерство и управление на риска: 2011-12 г. (pdf)