Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Соня Цветанова Георгиева

   

 

ResearchGate: Соня Георгиева

Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление
към СУ "Св. Климент Охридски"

 

sonia@feb.uni-sofia.bg

soniageorgieva.bg@gmail.com

 

Образование

1993 Université Paris1 – Sorbonne, Diplôme d’études approfondies en Histoire contemporaine des mondes étrangères et des relations économiques internationales

1991 БАН, Институт по балканистика, Доктор по история (шифър 050304)

1985 СУ „Св. Климент Охридски”, висше образование

 

Професионално развитие

1999 – 2020 СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет

2015 – 2019 Заместник-декан по учебната дейност, СФ

2015 – 2018 Ръководител на катедра „Икономика и управление по отрасли“, СФ

2009 – 2020 Ръководител на френската програма по Икономика и Управление в СФ

2011 Доцент, професионално направление 3.8. Икономика (стопанска история, икономическа интеграция, глобализация), СФ

1999 – 2015 главен асистент и доцент, катедра „Икономика”, СФ

1986 – 1998 докторант, н.с. II и н.с. I степен, Институт по балканистика, БАН

 

Отличия

 • Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, titre décеrné le 14 juillet 2016, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, France
 • Асоцииран член на научната лаборатория LAREQUOI (Research Center of ISM, Graduate School of Management), Université de Versailles Saint-Quentin.

 

Преподавателски опит

 • Стопанска история (на български и на френски език) - Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2000 – 2020.
 • Бизнес проекти в международна среда (на френски език) - Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2015 - 2020
 • Икономически проблеми на страните от Югоизточна Европа (1945 – 2000) - Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 – 2016.
 • История на глобализацията (на френски език) – Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 – 2011.
 • История на европейската интеграция през ХХ век - Философски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2001 – 2005.

 

Основни публикации

 • Georgieva, Sonia. La Bulgarie : transitions, modernisation, intégration européenne. – Les cahiers de recherche de LAREQUOI, ISM – UVSQ, vol. 2019/1, 52 – 65.
 • Georgieva, Sonia, Lungarova, Tsvetina. Effects of Social Responsibility and Traditions in Innovations on the Activity of an International Company – the Case of ”Schneider Electric” – In: Economic Alternatives, UNWE Publishing Complex, 2019, issue 2, 227 – 234.
 • Vateva, Sonia. La modernisation de la Bulgarie à travers l’intégration à l’Union Européenne : aspects socio-économiques. – Institut Européen Est-Ouest, Lyon, 2014, http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique
 • Vateva, Sonia. Creation and development of the Faculty of Economics and Business Administration at St. Kliment Ohridski University of Sofia. – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, Университетско издателство, т. 9, 2011, 19 – 29.
 • Vateva, Sonia. La Bulgarie au seuil de l’Union européenne : bilan et défis économiques. – In : La Bulgarie et l’Europe. Incertitudes et espoires. Harmattan, Paris, 2007, 77 – 97.
 • Вътева, Соня. България на прага на Европейския съюз: равносметка и икономически предизвикателства. – В: Ограничения пред икономиката на България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз. Изд. Некст, София, 2006, с. 13 – 33.
 • Вътева, Соня. Изграждането на обединена Европа и съдбата на България след Втората световна война. – В: Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България, Унив. изд. “Стопанство”, 2004, т. 1, с. 168-179.
 • Вътева, Соня. България и идеята за обединена Европа през периода между двете световни войни. - Годишник на Стопански факултет, 2004, т.3, с. 17 - 27.
 • Вътева, Соня. Развитие на селското стопанство и ХВП в България от началото на ХХ век до 1989 г. – Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2003, с. 19 – 24.
 • Вътева, Соня. Хранителната индустрия в България в миналото и днес в условията на евроинтеграция. – Studia Balcanica 23, Изследвания в чест на чл.-кор. проф. Страшимир Димитров, БАН, София, 2001, т. 2, с. 877 – 888.
 • Кацаркова, Вера, Вътева, Соня. Стопанска история на новото време., ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1999, 180 с.

 

Научни и образователни проекти

 

Международни

 • Българо-френски проект Licence по Икономика и Стопанско управление в Стопанския факултет, СУ, в сътрудничество с Факултета по Икономически и социални науки - Университет Лил, и факултета по Икономически науки – Университет Поатие, 2018 – 2024 г. Ръководител на проектите за двойна диплома СУ – Университет Лил, СУ – Университет Поатие.
 • Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans, проект по Европейската програма за наука и технологии – COST, 2018-2020.
 • „Успех за всички (Success4all) – Електронно обучение по предприемачески умения – подход за приобщаващо образование“, проект по Европейската рамкова програма за образование Еразъм+, 2018-2019.
 • Българо-френски проект Licence по Икономика и Стопанско управление в Стопанския факултет, СУ, в сътрудничество с Факултета по Икономически и социални науки, Университет Lille 1, 2009 – 2018 г. Ръководител на проекта за делокализирана френска диплома.
 • Образователен проект на ръководителите на франкофонските програми по стопанско управление във висшето образование и международната университетска франкофонска агенция (AUF) на тема « Sciences de gestion en francais. Pour quoi, pour qui, comment ? », 2011 – 2013, Париж-София-Букурещ.
 • Българо-френски проект „Рила”: „Ограничения пред икономиката на България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз”. Университет за икономически науки и технологии Лил1, Франция, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Икономически институт при БАН, 2005 – 2006 г.
 • Основаване и развитие на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление в Стопански факултет, съпредседател, 2014 - 2020.
 • Проект « Les impacts de gouvernance de l’Union européenne sur les PECO et la CEI » съвместно с Universiré Charles de Gaulle – Lille3, 2010 – 2011.

 

Национални

 • Проект BG05M2OP0001-2.009-0013 – Докторантски център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент), МОН, 2017-2019.
 • Участие в проекта по основаването и развитието на между-университетския Център за стопанско-исторически изследвания, София, 2015 - 2020.
 • Проект BG051PO001-3.1.07-0027 – „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, МОН, 2014-2015.
 • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 – „Студентски практики”, МОН, 2013 – 2014.
 • Проект BG051PO001-4.3.04 – „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, МОН, 2013-2014.

 

 

Участия в научни конференции

 • Conférence internationale « La RSE, convergences des discours, diversité des pratiques », Sofia, UNSS, 8 octobre 2018 ; Sonia Georgieva, Tsvetina Lungarova, « CSR effects and innovations to an International Company ».
 • Séminaire international sur « Les études institutionnelles au service de l’efficacité de la gouvernance universitaire et de l’amélioration la qualité », Université Nationale d’Economie de Kharkiv, 3 – 4 novembre 2016.
 • Colloque „Innovation et transition: le monde change!”, Université du Littoral Côte d’Opale , Réseau de recherche sur l’Innovation, responsables prof. F. Djellal, prof. S. Boutillier. Sonia Georgieva: „Bulgarie: Etude de cas sur la transferabilite des experiences de clustering”, 28 – 29 novembre 2014, Dunkerque, France
 • Colloque « Innovations managériales : enjeux et perspectives », СУ „Св. Кл. Охридски“ – Стопански факултет, Френски институт в София, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Laboratoire de recherche en management, 26 – 27 juin 2014, Sofia
 • Colloque international de l’Université Charles de Gaulle - Lille3 et l’Institut Europeen Est-Ouest : « Les valeurs politiques européennes au prisme des PECO et de la CEI », 26 – 27 novembre 2010, Lille.
 • Colloque international de l’Université de Neuchatel: ”Le jeu des forces qui déterminent le devenir des sociétés d’aujourd’hui”, mai 2006, Suisse.

 

 

Участия в научно жури:

 • член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на Петър Стоянов, УНСС, 2015
 • член на научно жури за присъждане на научната степен „Доктор на науките“ на Пенчо Пенчев, УНСС, 2016
 • член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на Георги Цачев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016
 • председател на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – енергетика), СУ, СФ, 2017
 • член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по професионално направление 2.2. История и Археология, научна специалност „История на България“ (История на Българското Възраждане), Регионален исторически музей – Велико Търново, 2017
 • председател на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на Снежана Кондева, професионално направление 3.8. Икономика и управление по отрасли (публичен сектор, иновации), СУ, СФ, 2018

 

Рецензент

 • Учебник по Стопанска история за дистанционно обучение на студенти в ОКС „Бакалавър“ – УНСС, 2012 г.

 

Езикови умения: френски – професионално ниво; английски и руски – средно ниво

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"