Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Програми за изпити / География на България

   

1. Географско положение и граници на България. Същност и особености. Видове географско положение, оценка и значение. Промени в териториалния обхват и границите на България. Съвременна оценка на държавните граници на България.
2. Климат на България. Същност и значение. Фактори за формиране на климата. Характеристика на климатичните елементи (температура, валежи и ветрове). Неблагоприятни климатични явления. Климатични области. Климатични ресурси. Замърсяване на въздуха.
3. Води на България. Същност и значение. Фактори за формиране. Характеристика на повърхностните и подземните води. Хидроложки области. Водни ресурси. Стопанска оценка – използване и опазване.
4. Дунавска равнина - природногеографска характеристика. Стопанска оценка. Използване и опазване на природните ресурси.
5. Черноморска област (Черно море и Българско черноморско крайбрежие) - природногеографска характеристика. Стопанска оценка. Използване и опазване на природните ресурси.
6. География на населението на България – Брой и териториално разпределение. Движение на населението – анализ и основни тенденции. Структура на населението – анализ, регионални различия и оценка. Работна сила, заетост и безработица. Демографски проблеми и демографска политика в България.
7. География на селищата в България. Фактори за възникване и развитие на селищата. Селищна мрежа. Класификация на селищата. Градски селища. Селски селища. Урбанизация - значение и пространствено развитие. Административно - териториално деление.
8.География на растениевъдството в България. Същност, особености и значение на растениевъдството. Развитие и отраслова структура на растениевъдството. Зърнени култури - значение и особености, фактори за развитие. Видове и териториално разпространение. Проблеми и тенденции в развитието на зърнените култури.
9. География на животновъдството в България. Същност, особености и значение. Фактори за развитие. Структура – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на животновъдството.
10. География на енергетиката в България. Същност, особености и значение. Развитие на енергетиката – фактори и етапи. Структура на енергетиката – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на енергетиката в България.
11. География на химическата промишленост в България. Същност, особености и значение. Развитие на химическата промишленост – фактори и етапи. Структура на химическата промишленост – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на химическата промишленост.
12. География на хранително-вкусовата промишленост в България. Същност, особености и значение. Развитие на хранителновкусовата промишленост – фактори и етапи. Структура на хранителновкусовата промишленост – отраслова и териториална. Тенденции и проблеми в развитието на хранителновкусовата промишленост.
13. География на леката промишленост (текстилна, трикотажна, шивашка, кожаро-кожухарска, обувна промишленост и полиграфическа промишленост). Същност, особености и значение. Развитие – фактори и етапи. Структура на леката промишленост - отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на леката промишленост.
14. География на транспорта на България. Същност, особености и значение. Транспортна система. Развитие на транспорта в България – фактори и етапи. Структура на транспортната система. Проблеми и тенденции в развитието на транспорта.
15. География на туризма в България. Същност, особености и значение. Фактори за развитие на туризма. Туристически ресурси. Развитие на туризма - етапи. Туристически райони в България. Проблеми и тенденции в развитието на туризма.
16. Югозападен социално-икономически регион (София -град, Софийска , Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област)

 

Методически указания
Програмата по География на България за кандидат-студенти включва основни раздели от учебния материал за 10 клас и от пособията за задължително избираема подготовка (ЗИП) за 12 клас на СОУ.

При характеристиката на природните компоненти - климат и води (теми № 2 и № 3) трябва да се спазва следната последователност:
Същност и значение, фактори за формиране. Характеристика на природния компонент, териториални закономерности и особености, стопанска оценка – използване и опазване.

При географската характеристика на природните области на България (теми № 4 и № 5) изложението трябва да бъде в следната последователност:
Географско положение и граници. Геоложки строеж и полезни изкопаеми. Геоморфоложко развитие и особености на съвременния релеф. Морфографска подялба на областта. Географско разпространение, запаси и оценка на полезните изкопаеми. Анализ и оценка на климата, водите, почвите, растителността и животинския свят. Проблеми на рационалното използване и опазване на природните ресурси в областта.

При географския анализ на стопанските отрасли (теми от № 6 до № 15) последователността на изложението трябва да бъде следната:
Същност, особености и значение на стопанския отрасъл. Място на отрасъла в структурата на сектора и в националното стопанство. Фактори и условия за развитие. Възникване и развитие на отрасъла – етапи. Структура – отраслова и териториална. Съвременни проблеми и перспективи за развитието на отрасъла.

При разработването на темата за Югозападния регион трябва да се спазва следната последователност:
Географско положение, граници, площ на региона. Анализ и оценка на природните условия и ресурси. Географска характеристика на населението и селищната мрежа. Структура (отраслова и териториална) на регионалното стопанство. Място на региона в националната икономика. Административно-териториално устройство - области и общини. Характеристика на градовете в региона. Съвременни социално-икономически и екологични проблеми.

Изпитът по география на България е писмен и продължава 4 часа. Кандидат-студентите ще имат право на избор да разработват една от изтеглените три теми.
Повечето от темите, включени в Програмата по география на България включват съдържанието на няколко урока. При писмената разработка трябва да се спазват препоръките, посочени в методическите указания. Анализът и оценките на разглежданите географски обекти и явления трябва да се извърши задълбочено и логично, като се привеждат верни факти и доказателства за тенденциите в тяхното развитие. Конкретните данни по темите Население, Селища, Стопанство и Социално-икономически региони трябва да бъдат актуализирани - да се отнасят за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. При подготовката си кандидат-студентите трябва да ползват подходящи географски карти и атласи на България. По този начин се улеснява и разширява усвояването на необходимия материал по География на България и се формират правилни пространствени представи.
Основно изискване към кандидат-студентите е логично изложение на съдържанието на темата, коректно използване на фактите, задълбочени анализи и вярно формулирани обобщения и изводи, завършеност на темата, добра езикова култура и правописна грамотност.
Не се разрешава внасянето на шаблони и чертежни инструменти, както и използването на молив.

 

Литература
Димов, Н. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Просвета, 2001.
Димов, Н. и др. География за 10 клас. Задължителна избираема подготовка. – С., Просвета, 2001.
Димов, Н. и др. География и икономика за 12 клас . Задължителна избираема подготовка. – С., Просвета, 2001.
Петров, П. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Анубис, 2001.
Пенин, Р. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна избираема подготовка. – С., Булвест, 2001.
Пенин, Р. и др. География за 10 клас . Задължителна избираема подготовка. – С.,Булвест, 2001.
Пенин, Р. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. - С., Булвест, 2001.
Попов, А. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Сиела, 2002.
Попов, А. и др. География за 12 клас. Задължителна избираема подготовка. – С ., Сиела, 2002.
Христова, Н. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Бенида, 2001.
Атлас по география на България за 10 клас, Картография ЕООД, С., 2004.