Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Програми за изпити / Философия и социални науки

   

Кандидатстудентският изпит по Философия и социални науки се основава се на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия ": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност от четири астрономически часа. По време на изпита е допустимо използването на пособие с откъси от текстове на посочените по-долу автори и примерни тестове – с чисти полета и без подчертаване на литература.

Първа част: Писмена работа (есе) по избор на една от две възможности: есе по зададен философски фрагмент или есе по зададен проблем.
Очаква се в есето кандидатите да проявят умения за:
• мислене чрез понятия, принципи и теории;
• осмисляне на жизнен опит;
• аргументиране на теза и позиция;
• точно и смислено изразяване, добър стил и широка обща култура.
Фрагментите са от следните произведения:
Платон: Държавата (откъси от втора, шеста и седма книга);
Аристотел: Политика (откъси от първа и седма книга);
Аврелий Августин: Изповед (откъси от шеста, десета и единадесета книга);
Рене Декарт: Размишления върху първата философия (второ размишление);
Блез Паскал: Мисли (72 фрагмент);
Жан-Жак Русо: За обществения договор (първа книга);
Имануел Кант: Отговор на въпроса "Що е Просвещение ?";
Фридрих Ницше: Тъй рече Заратустра (откъси от "Трите метаморфози" и "За себенадмогването");
Жан-Пол Сартр: Екзистенциализмът е хуманизъм;
Лудвиг Витгенщайн: Логико-философски трактат (фрагменти).
Проблемите се формулират от кръг понятия: истина, добро, зло, ценност, норма, свобода, избор, добродетел, достойнство, справедливост, морал, право, закон, култура, толерантност, човек, човешки права, гражданско общество, държава, свят.

Втора част: Решаване на тест от двадесет и пет задачи (получават се след третия час на изпита).
Тестовите задачи са от един формат - множествен избор с четири алтернативи, с един верен отговор, всеки верен отговор получава от една до три точки в зависимост от трудността на задачата.
Задачите показват:
• основни логически и аналитични умения;
• фактически знания;
• обща хуманитарна и гражданска култура;
Оценяване:
Есето се оценява в диапазона от 0 до 50 точки, както следва:
1. Формулиране на теза и собствена позиция - до десет (10) точки.
2. Изясняване на основните понятия в есето - до десет (10) точки.
3. Връзка с други понятия и владеене на общия понятиен инструментариум - до десет (10) точки.
4. Умения за аргументиране - до десет (10) точки.
5. Езикова култура, стил, грамотност - до десет (10) точки.
Тестовите задачи се оценяват по ключ за верните отговори от една до три точки в зависимост от трудността: максимален брой точки – петдесет (50).
Оценката се формира от общия брой точки за двете части на изпита, като преходът в шестобална система с точност до 0,25 е по следната скала:
от 23 до 28 точки: оценка среден 3,00
от 29 до 34 точки: оценка среден 3,25
от 35 до 40 точки: оценка добър 3,50
от 41 до 46 точки: оценка добър 3,75
от 47 до 52 точки: оценка добър 4,00
от 53 до 58 точки: оценка добър 4,25
от 59 до 64 точки: оценка много добър 4,50
от 65 до 70 точки: оценка много добър 4,75
от 71 до 76 точки: оценка много добър 5,00
от 77 до 82 точки: оценка много добър 5,25
от 83 до 88 точки: оценка отличен 5,50
от 89 до 94 точки: оценка отличен 5,75
от 95 до 100 точки: оценка отличен 6,00
Работата се оценява от двама оценители независимо един от друг.
Крайната оценка е средноаритметична от оценките на двамата оценители и се определя с точност до третия десетичен знак. При разлика в оценките над 0,50 (петдесет стотни) работата подлежи на арбитриране. Оценката на арбитъра не може да е по-ниска от най-ниската оценка на единия от оценителите.

Литература:
За подготовка на изпита да се ползват одобрени от МОН учебници и учебни помагала за дисциплините от цикъл "Философия" за средния курс: Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас).

Примерни теми за есе:

По зададен философски фрагмент:
Ние, хората, приличаме на затворници в една пещера. (Платон, Държавата);
Държавата е общност на равни в името на възможно най-добрия живот. (Аристотел, Политика);
Тогава какво е времето? Ако никой не ме пита, зная; ако искам да обясня на някой питащ, не зная. (Августин, Изповеди);
...какво може да се счита за истинско ? Може би нищо друго освен това, че в света няма нищо сигурно. (Декарт, Размишления върху първата философия);
Ако не отговаря на истината, и у човека няма нищо истинско. (Б. Паскал, Мисли);
Всеки един от нас влага в съдружието своята личност и цялата си мощ под ръководството на общата воля. (Ж.-Ж. Русо, За обществения договор);
Просвещение е изход от самопричиненото непълнолетие. (Кант, Отговор на въпроса "Що е Просвещение ?");
Всяка ценност е вече създадена и всяка създадена ценност – това съм аз. (Фр. Ницше, Тъй рече Заратустра);
Човекът не е нищо друго освен това, което се направи. (Ж.-П. Сартр, Екзистенциализмът е хуманизъм);
Границите на моя език означават границите на моя свят. (Л. Витгенщайн, Логико-философски трактат).

По зададен проблем:
Истината против морала и правото
Свободният избор – отговорност и игра
Жизнеността на злото – възможност за доброто
Малката култура в големия свят
Съвестта при избор на професия – достойнство и компромис
Добрината и без красота ще спаси света
Необходимо зло или добро за държавата: закон, принуда, човешки права
Допълващи се ограничения: толерантност и справедливост
Човешките права надхвърлят природата на човека
Гражданското общество в държава с бъдеще - норма или изключение.

Примерен тест:
1. Кой от посочените автори не е символист? (1 т .)
А) Бодлер
Б) Маларме
В) Рембо
Г) Байрон

2. Две птици – една по-стара и една по-млада, кацнали на един клон. По-младата птица била дете на по-старата, но по-старата не била неин баща. Каква е връзката между двете птици? (2 т.)
А) по-старата е баща на по-младата.
Б) по-старата е брат на по-младата.
В) по-старата е дядо на по-младата.
Г) по-старата е майка на по-младата.

3. Колективното безсъзнателно е термин на: (2 т.)
А) Фройд
Б) Юнг
В) Адлер
Г) Райх

4. Кое от изброените понятия не е логическо? (1 т.)
А) копула
Б) емпатия
В) субект
Г) предикат

5. Аксиологията е: (2 т.)
А) учение за ценности
Б) учение за правила
В) учение за истини
Г) учение за права

6. Индукцията е: (2 т.):
А) умозаключение от общо към частно знание
Б) умозаключение от частно към общо знание
В) умозаключение от частно към частно знание
Г) умозаключение, в което се позоваваме на личните качества на човека

7. Кой от посочените не е автор на съответното произведение (2 т.)
А) Ремарк - На Западния фронт нищо ново
Б) Ницше - Залезът на Запада
В) Ръсел - История на Западната философия
Г) Конрад - Изток-Запад

8. Кое е невъзможно? (2 т.)
А) Аристотел чете Платон
Б) Плотин чете Аристотел
В) Платон чете Плотин
Г) Платон чете Аристотел

9. Обичащите чужденците са: (2 т.)
А) ксенофили
Б) ксенократи
В) ксенофити
Г) ксенофоби

10. Полицията задържа А , В и С и при разпита установява следното: (3 т.)
Никой друг не е замесен освен А, В и С.
1. Ако С е виновен, то А е виновен.
2. А е невинен.
3. Ако С е невинен, то В е виновен.
Кой е извършил престъплението?
А) А е виновен
Б) В е виновен
В) С е виновен
Г) А и С са виновни

11. Кое от изброените умозаключения е интерпретация в естествения език на следната формула ((a>b) . a) > b? (2 т.)
А) Ако хората са богове, те са напълно свободни. Хората не са богове. Хората не са напълно свободни.
Б) Ако хората са богове, те са напълно свободни. Хората са богове. Хората са напълно свободни.
В) Ако хората са богове, те са напълно свободни. Хората не са богове. Хората са напълно свободни.
Г) Ако хората са богове, те са напълно свободни. Хората са богове. Хората не са напълно свободни.

12. Думата "култура " е заета от сферата на: (1 т.):
А) корабоплаването
Б) търговията
В) земеделието
Г) ковачеството

13. Когато вместо "лъжа", кажа "заобикаляне на истината", използвам: (2 т.)
А) метафора
Б) епифора
В) ономатопея
Г) евфемизъм

14. Ангел, Стоян и Петър работят в авиокомпания . Единият е пилот, другият стюард, а третият – главен механик. Определите длъжността на всеки, като знаете, че стюардът, който няма братя и сестри, получава най-малка заплата, а Стоян, който е женен за сестрата на Петър, получава по-голяма заплата от пилота. (3 т.).
А) Стоян е пилот, Петър е главен механик, Ангел е стюард
Б) Стоян е пилот, Петър е стюард, Ангел е главен механик
В) Стоян е главен механик, Петър е пилот, Ангел е стюард
Г) Стоян е стюард, Петър е главен механик, Ангел е пилот

15. Ако сте Протагор, бихте продължили "Човекът е …… " с (2 т.)
А) производител на оръдия
Б) образ на божественото
В) мярка на всички неща
Г) двукрако без пера

16. и тогава ще сте философски: (2 т.)
А) релативист
Б) циник
В) филантроп
Г) антрополог

17. Какъв е минимално допустимият брой гласове в Народно събрание, за да се направят изменения или допълнения в Конституцията на Република България? (3 т.)
А) 121
Б) 161
В) 181
Г) 201

18. Отъждествете типовете държавно управление (номерирани с цифри) със съответното им пояснение (отбелязани с букви) (2 т.)
1. плутокрация а) управление на мнозинството
2. аристокрация б) управление на богатите
3. монархия в) управление на знатните по род
4. демокрация г) управление на един човек
1 =…… 2 =…… 3 = …… 4 =……

19. При кой от изброените психични процеси имаме пряка връзка с външната действителност? (1 т.)
А) усещане
Б) мислене
В) памет
Г) въображение

20. Кой от изброените термини не участва в психологическото определяне на понятието конформизъм? (2 т.)
А) група
Б) натиск
В) убеждение
Г) въображение

21. Един човек гледа снимка и казва : " Нямам братя и сестри, но бащата на този човек е син на баща ми." Кой е на снимката? (2 т.)
А) внук му
Б) баща му
В) сина му
Г) той самият

22. Коя от следните групи категории са само етически? (2 т.)
А) съвършенство, благо, цел, хармония
Б) добродетел, зло, подлост, арогантност
В) истина, красиво, добро, справедливо
Г) съвест, отговорност, страх, наказание

23. Спрямо Йокаста Едип цар е: (3 т.)
А) син и съпруг
Б) баща и съпруг
В) баща и брат
Г) съпруг и брат

24. Кои от следните двойки съждения са логически противоречиви? (2 т.)
А) Някои хубави книги не са бестселъри. – Някои хубави книги са бестселъри.
Б) Някои хора укриват данъци. – Някои хора не укриват данъци.
В) Някои риби живеят във вода. – Никои риби не живеят във вода.
Г) Някои хора са агресивни. – Някои хора не са агресивни.

25. Силур, Девон и Карбон са: (2 т.)
А) древногръцки философи
Б) химически елементи
В) геологически епохи
Г) римски божества

Отговори на теста:
1-Г; 2-Г; 3-Б; 4-Б; 5-А; 6-Б; 7-Б; 8-В; 9-А; 10-Б; 11-Б; 12-В; 13-Г; 14-В; 15-В; 16-А; 17-Б; 18 1=б, 2=в, 3=г, 4=а; 19-А; 20-Г; 21-Г; 22-Б; 23-А; 24-В; 25-В