Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Извадки от кандидатстудентския справочник / Класиране на кандидат-студентите

   

Чл.30. В класирането участват само кандидати, издържали успешно конкурсните изпити, предвидени за съответните специалности.

Чл.31. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности и форми на обучение, съгласно утвърдените места за категориите (мъже и жени) и квоти, с изключение на кандидатите по чл. 33, ал. (2). Ако в състезателния картон е допуснато несъответствие между шифър и словесно описание на специалността, за класирането е валиден шифърът. (2) Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена специалност, форма на обучение и категория, се приемат над утвърдения брой. (3) Лауреатите на национални и международни олимпиади се класират извън утвърдените места за прием. (4) Възстановяващите студентски права в същата специалност за втори и по-горен курс се класират без да заемат планови места. (5) Незаетите места за мъже в хода на класирането се трансформират за жени и обратно.

Чл.32. (1) Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за тяхното потвърждаване или записване. ( 2) Класираните кандидати от различните етапи, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от следващите етапи на класиране.

Чл.33. (1) Първият етап на класирането се обявява на 6 август. (2) В този етап на класиране за специалностите от Физическия факултет участват само кандидати с успешно положен конкурсен изпит по физика. При наличие на свободни места, те се попълват от кандидати, посочили тези специалности и положили успешно алтернативен изпит по математика.

Чл.34. Класираните кандидат-студенти от първия етап от 7 до 9 август включително имат възможност: 1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи. 2. Да потвърдят желанието си да се обучават в СУ “Св. Климент Охридски” като попълнят декларация и депозират диплома-оригинал за средно или колежанско образование, с което запазват правото си да участват в следващите етапи на класиране. 3. Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания.

Чл.35. След първото класиране кандидатстващите с конкурсен изпит по химия, физика и математика имат следната възможност: 1. Посочилите в кандидатстудентския картон специалностите: Химия, Химия и физика, Химия и информатика, Компютърна химия, Ядрена химия и Екохимия да представят служебна бележка с оценка от конкурсен изпит по химия, положен в Медицинските висши училища в София, Стара Загора, Пловдив, Плевен и Варна. 2. Посочилите в кандидатстудентския картон специалностите: Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Физика и математика и Астрофизика, Метеорология и геофизика да представят служебна бележка с оценка от конкурсен изпит по физика или математика, положен в друго държавно висше училище. 3. Кандидатите представят служебната бележка с оценка от съответния конкурсен изпит до 10 август.

Чл.36. Вторият етап на класиране се обявява на 14 август. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 15 до 17 август включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в окончателното класиране.

Чл.37. Третият етап на класиране се обявява на 21 август. Срок за записване – от 22 до 24 август. Резултатите от това класиране са окончателни.

Чл.38. Незаетите след окончателното класиране места остават за обучение на студенти за образователно-квалификационната степен “магистър” (след завършено висше образование).