Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Клетъчна биология и патология / Кандидатстване

   

Ръководител: доц. д-р Таня Топузова-Христова
тел: (02) 8167 213
е-mail: topouzova@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Веселина Москова-Думанова
тел: (02) 8167 226
е-mail: moskova@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за завършили ОКС Бакалавър или ОКС Магистър от професионални направления: Биологически науки, Биотехнологии, Медицина, Дентална медицина и Ветеринарна медицина)

Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и платено обучение)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Цитология; Клетъчна биология; Цитология, хистология и ембриология; Цитология, обща хистология и ембриология или Цитология и обща хистология.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от изпит по Клетъчна биология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

В магистърската програма Клетъчна биология и патология могат да кандидатстват всички бакалаври или магистри с диплома в областта на професионални направления Биологически науки, Биотехнологии, Медицина, Дентална медицина и Ветеринарна медицина. Приемът в програмата става в съответствие с правилата, утвърдени в СУ „Св. Климент Охридски“ от зимен семестър на учебната година.

Завършилите магистърската програма са подготвени за професионална реализация в институтите от сферата на биомедицинските изследвания, здравеопазването, диагностични и изследователски лаборатории, болнични заведения, както и редица научни институти. Завършилите тази степен могат да намерят своето място в обслужващи лаборатории към промишлени предприятия, а така също и в медико-биологични области от администрацията, мениджмънта и маркетинга.

Магистрите са с подготовка да боравят свободно с широк спектър съвременни методи, използвани в клетъчната биология; да прилагат тези методи в патологията за прогнозиране и диагностика на редица заболявания на клетъчно и тъканно ниво. Широката теоретична и практическа подготовка им дава възможност да участват в разработването и реализирането на разгърнати научно-изследователски програми, изясняващи причинно - следствената връзка при прехода норма – патология на клетката, за създаване на in vitro моделни тест-системи за оценка на цитотоксичност на нови лекарствени препарати и продукти на фармакологичната и химичната промишленост, както и за изясняване на механизмите на взаимодействие между патогените и техните гостоприемници.

 

Теми за събеседване по Клетъчна биология

1. Клетъчен граничен комплекс – съставки. Химичен състав и молекулна организация. Функции на клетъчния граничен комплекс. Специализирани образувания на клетъчния граничен комплекс.

2. Белтъци – структура и нива на организация. Хиалоплазмен стадий на синтез.

3. Компартментализация на еукариотната клетка и белтъчно сортиране – общ преглед. Трансмембранен транспорт и транспорт през ядрените пори.

4. Цитоскелет: микротубули, микрофиламенти и интермедиерни филаменти. Химичен състав, структура и функции.

5. Вътреклетъчна мембранна система – компоненти. Биосинтетично – секреторен път.

6. Вътреклетъчна мембранна система – компоненти. Ендоцитозен път.

7. Молекулни механизми на везикуларния транспорт. Роля на белтъчните обвивки.

8. Интерфазно ядро. Структурни компоненти и функции.

9. Ядърце – структурни компоненти. Функции – синтез и зреене на рРНК.

10. Функции на ядрото – съхраняване и реализация на генетичната информация. Метаболитни функции на ядрото.

11. Клетъчен растеж и репродукция. Видове – митоза, ендорепродукция и мейоза.

12. Клетъчен жизнен цикъл и митотичен цикъл. Периоди на митотичния цикъл; събития през интерфазата.

13. Митоза. Митотичен апарат. Фази на митозата. Характеристика на фазите. Различия в митозата при растителни и животински клетки.

14. Мейоза. Място на мейозата в жизнения цикъл на животинските клетки. Фази. Биологично значение.