Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Сектор за следдипломна квалификация и продължаващо образование: информация и документи за кандидатстване

   

06.03.2023

 

Обучението за следдипломна квалификация в различните видове и форми се организира от Сектора за следдипломна квалификация и продължаващо образование (СДК и ПО), който е общоуниверситетско обслужващо звено.

Различните видове и форми курсове за СДК и ПО са предназначени за дипломирани специалисти от всички образователно-квалификационни степени, за студенти, както и за завършили средно образование.

Курсовете могат да бъдат краткосрочни, за професионална квалификация за повишаване на вече придобита квалификация по дадена специалност – специализация, както и за придобиване на нова или допълнителна квалификация. Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна. Обучението може да е групово или индивидуално.

Същността и продължителността на обучението в различните видове и форми на СДК и ПО се определя от учебните планове и програми, разработени целево от специализираните учебни и научни звена.

 

Документи за кандидатстване за СДК:

  1. Заявление до Ректора;
  2. Копие от дипломата за съответната степен на образование.

Издръжката на квалификационните форми е за сметка на възложителя (спонсора) или на самия курсист. Финансирането се осигурява чрез подписване на договори между Ректора на Софийския университет и възложителя или обучавания.

Logo FEBA BG-EN