Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по ПН 2.3. Философия (Реторика), обявен в ДВ бр.103/10.12.2021 г

   

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Донка Генчева Петрова

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по ПН 2.3. Философия (Реторика), обявен в ДВ бр.103/10.12.2021 г

Председател на Научното жури: доц. д-р Герасим Иванов Петрински

Материали:

Резюмета на рецензираните публикации

Рецензии:

Становища:

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 16.05.2022 г. от 16.00 ч.