Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Стоянова Петкова, Факултет по педагогика

Ще се проведе от 13.00 ч. онлайн на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/2256337224?pwd=anA1Wm5YTElGVmZJVllCR2VoRFcwUT09

Защита на докторската дисертация на Мария Стоянова Петкова на тема „Приложимост на метода „case study” за установяване на проявления на агресия в училищна среда“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Основи на педагогическите изследвания). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Бистра Мизова

 

 

Автореферат

 

 

Рецензии:

 

Становища: