Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Гл. ас. д-р Мартина Арабаджиева

   

 

thumbnail_MA

Гл. ас. д-р Мартина Арабаджиева

Д-р Мартина Арабаджиева e главен асистент в Стопански факултет на СУ „Климент Охридски”. В периода между 2019 и 2021 г. е изследовател (R2). Защитила е дисертация на тема „Управление и финансиране на висше образование“ във факултета. Моделът за разпределение на финансовите ресурси е възприет като добър модел от специализираните дирекции на МОН. Научните ѝ интереси са свързани и с изследване на научна оценка, социално предприемачество, младежка безработица.

В професионален план Мартина Арабаджиева има опит като консултант на научни издания, работа със световни научни бази данни, данъчен консултант в КПМГ България, както и проблеми, свързани с оценка и подбор на ЧР в сферата на средно образование. Активно участва в изпълнението на разнообразни национални и международни проекти, посветени на образование и наука. Проектната ѝ дейност включва работа по европейските програми Еразъм+, Хоризонт 2020 – дейности Мария Склодовска Кюри и Европейски научен съвет; програма КОСТ, както и редица национални програми. Опитът ѝ обхваща различни дейности като подготовка на проектни предложения, администриране и организиране на дейности, отчитане, осъществяване на връзка между заинтересовани страни от публичната сфера, бизнеса, академичната среда, граждански организации.

Мартина Арабаджиева е част от мрежата за оценка на социални науки AESIS и има публикации в индексирани национални и международни издания.

 

 

Списък с публикации

Research Gate: Martina Arabadzhieva