Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Милена Емилова Кирниколова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 313 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”.

Защита на докторска дисертация на Милена Емилова Кирниколова, редовен докторант, на тема: „Художествено-естетическото развитие – основа за интегриране на образователното съдържание в предучилищна възраст“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Лора Илиева Спиридонова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

Рецензии:

 

 

Становища: