Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Мария Евангелос Икономиду, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе дистанционно на адрес https://annativanova.my.webex.com/meet/anna.t.ivanova

Публична защита на редовен докторант МАРИЯ ЕВАНГЕЛОС ИКОНОМИДУ по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) на английски език

Тема на дисертацията: „ORGANISATIONAL PERFORMANCE AND QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION: EVALUATION AND IMPROVEMENT TROUGN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES

Председател на научното жури доц. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова

Автореферат BG ENG

Рецензенти:

Становища:

Публикувано на 04.09.2020 г. в 09:56 ч.