Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Йордан Живков Карапенчев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Лингвостилистични характеристики на копирайтинг текстовете и функционирането им в медийната среда” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Медиен език и стил), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д.н. Андреана Ефтимова

Председател на научното жури: доц. д-р Дияна Петкова

Автореферат

Рецензии:

Становища: