Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Боян Бойчев Пиперков, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 21

Публична защита на Боян Бойчев Пиперков, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.2. Психология, докторска програма Трудова, организационна и икономическа психология - Трудова психология, с дисертационен труд на тема "Организационни фактори за формиране на привързаност и удовлетвореност на служителите".

Автореферат

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева

 

Рецензии:

 

Становища:

Публикувано на 25.06.2020 г., в 15:03 ч.