Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Фараж Уахаб Карим, Философски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-179 от 21.05.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на

https://join.skype.com/cOqt47ZGFrEt

Публична защита на Фраж Уахаб Карим, докторант на самостоятелна подготовка на английски език, отчислен с право на защита, по професионално направление 3.3 Политически науки - Политология (Сравнителна политоголия)

Тема: “The "Arab Spring" as a factor of institution of state’s transformation by the example of the Republic of Tunisia, the Arab Republic of Egypt and the Syrian Arab Republic: Comparative analysis"

„Арабската пролет“ като фактор за държавно преобразуване по примера на Туниската република, Арабска република Египет и Сирийската арабска република. Сравнителен анализ“

Автореферат ENG

Автореферат BG

Председател на научното жури: проф. дпн Татяна Александрова Дронзина

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 11.06.2020 г. в 18.36 ч.