Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Николина Маринова Искърова, Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат на СУ

Публична защита на Николина Маринова Искърова, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по чужд език с използване на информационно-комуникационни технологии) с дисертационен труд на тема: „Мултимедийни компютърни дидактически игри в ранното чуждоезиково обучение“.

Научен ръководител: проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

Председател на научното жури: проф. д-р Ангел Маринов Петров

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: