Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Иван Петков Ямалиев, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 313 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски” - присъствено, съгласно Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски".

Защита на докторска дисертация на Иван Петков Ямалиев, редовен докторант, на тема „Основни тенденции в обучението по мултимедийни технологии в българското висше образование по изобразително изкуство. Приложение в практиката“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по изобразително изкуство).

Председател на научното жури: проф. д-р Бисера Василева Вълева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии

Становища: