Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Юлияна Стефанова Узаничева, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Стратегии на езикова агресия в парламентарната реч на България и Украйна” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Украински език). Редовен докторант към Катедра по славянско езикознание.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова - ФСФ, СУ

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: