Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Андерс Егон Мьолер, Факултет по славянски филологии

Във връзка със Заповед на ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД – 19-179 /21.05.2020 г., защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка:

https://us02web.zoom.us/j/88443809175?pwd=MUk4eVE4SDhWNFE0RjFjME4yY3MvQT09

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Аспекти на философията на Киркегор в съвременната датска проза” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Западноевропейска литература). Задочен докторант към Катедра по теория на литературата.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Миглена Николчина - ФСФ, СУ

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: