Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Вероника Ивайлова Яврукова, Факултет по химия и фармация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, през Google Meet. Линкът за защитата е: https://meet.google.com/bbf-nwwp-tju

 

Публична защита на дисертационния труд на Вероника Ивайлова Яврукова на тема: Сулфонирани метил естери: адсорция, мицелообразуване и реологияпо професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия-макрокинетика). Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. дфзн Петър Кралчевски и проф. дмн Красимир Данов

Председател на научното жури: проф. дхн Николай Денков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107