Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Диана Пейчова Чолакова, Факултет по химия и фармация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, през Zoom. Линкът за защитата е: https://zoom.us/j/94808106410?pwd=cW42TDV4MExsUXN2d1NWSjdNT0V2UT09

 

Публична защита на дисертационния труд на Диана Пейчова Чолакова на тема: „Спонтанни деформации на емулсионни капки, претърпяващи фазов преходпо професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия – Макрокинетика). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Николай Денков Денков

Председател на научното жури: проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски

 

Автореферат [ BG ; ENG ]

Рецензии:

  • проф. дхн Елена Димитрова Милева [ BG ; ENG ]
  • доц. д-р Христо Иванов Христов [ BG ; ENG ]

Становища:

  • проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски [ BG ; ENG ]
  • доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова [ BG ; ENG ]
  • доц. д-р Юлия Любомирова Генова [ BG ; ENG ]

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107