Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Елена Гришева Димитрова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-179 от 21.05.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка.

Защита на докторска дисертация на тема: „Гражданска активност в социалните онлайн мрежи” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медии и социална промяна), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Светлозар Кирилов

Председател на научното жури: доц. д-р Бисер Златанов

Автореферат

Рецензии:

Становища: