Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Дани Кънчев Котев, Философски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на адрес https://join.skype.com/legdBA2Jzzhx

Публична защита на дисертационен труд на Дани Кънчев Котев, редовен докторант, отчислен с право на защита, по професионално направление 2.3. Философия (История на философията – Въведение във философията).

Тема на дисертацията: „Ерос и философия”.

Научен ръководител на докторанта: доц. д-р Здравко Василев Попов

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Русен Димитров Русенов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 27.04.2020 в 12.36 ч.