Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Франческо Трупия, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на Франческо Трупия, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език).

Тема на дисертацията: Преосмисляне нa субалтерността. Идентичности, хегемонии и пространства на съществуване на малцинствата в Източна Европа./ (Re-)Thinking Subalternity. Identities, Hierarchies and Spaces of Existence of Minority Groups in Eastern Europe./

Научен ръководител на докторанта: проф. д.ф.н. Пламен Матеев Макариев

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Мария Иванова Димитрова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 22.04.2020 в 12:02 ч.