Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Мария Красимирова Антонова-Вапцарова, Факултет по славянски филологии

Неприсъствено, съгласно заповед № РД-19-140/18.03.2020 на Ректора на СУ

И на следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/85770451768

 

Защита на докторска дисертация на тема: Климент Охридски. Поучителни слова. Жанрови и стилистични ракурси за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература-Старобългарска литература). Редовен докторант към Катедрата по кирилометодиевистика

 

Научен ръководител: проф. дфн Вася Велинова

Председател на научното жури: доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: