Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Пламена Пламенова Заячка, Философски факултет

Ректорат, Зала № 1 - присъствено провеждане

Публична защита на ПЛАМЕНА ПЛАМЕНОВА ЗАЯЧКА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата, Докторска програма „Културология“ (Културни инициативи и публични политики), на дисертация със заглавие “Общността с наследство. Предизвикателства и перспективи за опазване и социализация на културното наследство”.

Защитата се е провела присъствено.

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: доц. д-р ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЧЕВ

Рецензии:

Становища: