Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Кирил Славчев Атанасов, Факултет по химия и фармация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, през Zoom. Линкът за защитата е:

https://us04web.zoom.us/j/6892332992?pwd=K211bXFZRG0za05PR1VuQ3Q5UXpZQT09

 

Публична защита на дисертационния труд на Кирил Славчев Атанасов на тема: „Алтернативни концепции (погрешни схващания) за химичното равновесие на ученици и студенти-бъдещи учителипо професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по.. (Методика на обучението по химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Александрия Генджова

Председател на научното жури: доц. д-р Елена Бояджиева

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107