Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Александър Христов Христов, Факултет по педагогика

59 семинар

Защитата е проведена присъствено.

Защита на докторската дисертация на Александър Христов Христов на тема Системи и модели за социална защита в България (1944-1989)” по професионално направление 3.4. Социални дейности (История на социалната работа). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Симеонова.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: