Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Цвета Красимирова Каменополска, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка - https://us04web.zoom.us/j/3907684414

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка.

 

Защита на докторската дисертация на Цвета Красимирова Каменополска на тема „Приложимост на американски модели за организация и управление на частни училища в България” по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Образователен мениджмънт). Свободен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Йонка Първанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: