Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Габриела Стефанова Русинова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на Габриела Стефанова Русинова, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия на историята).

Тема на дисертацията: „Феноменологично-екзистенциални хоризонти на миналото”.

Научен ръководител на докторанта: проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Петков Стоев

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 12.02.2020 г. в 15:06 ч.