Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ели Любенова Александрова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Женски джендър роли в българското интернет пространство: маркетингови и културни модели” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Интернет култура), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Орлин Спасов

Председател на научното жури: проф. д-р Красимира Даскалова

Автореферат

Рецензии

Становища