Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Гергана Антонова Тошева, Философски факултет

бул.“Цар Освободител“ №15, Ректорат, Южно крило, етаж 3, зала 63

Публична защита на Гергана Антонова Тошева, редовен докторант за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика – История на европейската интеграция – Източно разширяване на ЕС) с дисертационен труд на тема: „Десетилетието на радикалната преориентация на българската външна политика (1989–1999г.) – приемственост и вътрешноинституционална съгласуваност на ориентацията към евроинтеграция на България“.

Председател на научното жури: доц. дпн Калоян Димитров Симеонов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 17.01.2020 г. в 15:20 ч.