Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Александър Андонов Георгиев, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Александър Андонов Георгиев, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето) с дисертационен труд на тема: "Влияние на протективните личностни ресурси върху процеса на активно лечение на пациенти с онкологични заболявания".

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Румяна Кирилова Крумова-Пешева

Автореферат

Рецензии:

Становища: