Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Глория Костадинова Бакърджиева, Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат на СУ

 

Публична защита на Глория Костадинова Бакърджиева, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по чужд език - латински език) с дисертационен труд на тема: „Възгледите на Квинтилиан за езиковото обучение”.

 

 

Председател на научното жури:

проф. дпн Росица Александрова Пенкова

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: