Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ренета Викторова Вълкова, Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат на СУ

 

 

Публична защита на Ренета Викторова Вълкова, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по английски език) с дисертационен труд на тема: „Проучване на ефективността на мултимедийно езиково интегрирано обучение в осми клас с интензивно изучаване на втори език“.

 

Председател на научното жури:

проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: