Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Надя Асенова Бирежакли, Философски факултет

бул.“Цар Освободител“ №15, Ректорат, Огледална Конферентна зала

Публична защита на Надя Асенова Бирежакли, редовен докторант за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика –Политологични изследвания на ЕС-европейска идентичност) с дисертационен труд на тема: „Регионалната политика на ЕС през програмен период 2014-2020 – нови измерения на изграждане на положителна идентификация с ЕС“.

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Трифонова Томова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 06.01.2020 г. в 10.40 ч.