Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Невелин Веселинов Вутев, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на дисертационен труд Невелин Веселинов Вутев, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философска антропология) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Тема на дисертацията: "Антропология на волята".

 

 

Научен ръководител на докторанта: доц. д-р Иван Колев

 

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Петков Стоев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 


Становища: