Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ева Николаева Пацовска-Иванова, Факултет по класически и нови филологии

Зала 1, Ректорат на СУ.

Публична защита на Ева Николаева Пацовска-Иванова, редовна докторантка към Катедрата по германистика и скандинавистика (специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“), за придобиване на ОНС „доктор“ на тема: „Мотивът на Одисей и неговите трансформации: мит и наратив в немската следвоенна литература“.

 

Научен ръководител: доц. д-р Светлана Стефанова Арнаудова

Председател на научното жури: проф. дфн Майа Станкова Разбойникова-Фратева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: