Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Галина Стоянова Стоянова, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 4, етаж 2, зала 200

Публична защита на Галина Стоянова Стоянова, докторант на самостоятелна подготовка, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация). Тема на дисертацията: „ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА“.

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Трифонова Томова

Автореферат

Рецензенти:

Становища :

Публикувано на 02.12.2019 г. в 11.15 ч. (промяна на залата на 10.12.2019г.)

Защитата ще се проведе на 16.12.2019г. от 17.00ч.