Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ас. Явор Спасов Грънчаров, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Явор Спасов Грънчаров, редовен докторант, на тема „Съвременни тенденции в графичния дизайн и приложението му при създаване на учебници, учебни помагала и рекламни материали“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство).

Председател на научното жури: проф. д-р Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: