Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ас. Далия Джасир Ал-Халил, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Далия Джасир Ал-Халил, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Технологичен модел за творческо писане при развитие на умението за съчиняване на 10-11-годишни ученици“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература).

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Савова Георгиева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: