Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Първан Симеонов Първанов, Философски факултет

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 308

Публична защита на дисертационен труд на Първан Симеонов Първанов по професионално направление 3.3. Политически науки - Политология (Сравнителна политология) за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на тема "Радикална популистка десница в съвременна Швейцария, Полша и България (сравнителен анализ)"

Председател на научното жури: доц. д-р Румяна Петрова Коларова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 21.10.2019 г. в 12:07 ч.