Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Росица Георгиева Филатова, Философски факултет

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 308

Публична защита на дисертационен труд на Росица Георгиева Филатова по професионално направление 3.3. Политически науки - Политология (Международни отношения) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.на тема „Сътрудничеството между НАТО и ЕС за изграждане на Архитектура за сигурност в Европа (1992-2015 г.)“.

Председател на научното жури доц. д-р Здравко Василев Попов

Автореферат

Рецензии:

Становище:

Публикувано на 17.10.2019 г. 13:49 ч.